Rapport från projekt ISO-certifiering

Under november och december månad har vi påbörjat vårt arbete med att certifiera oss enligt miljö- och kvalitetsledningsstandarderna ISO 14001 och ISO9001. Målsättningen är att vi ska vara klara innan den nya upphandlingen till Västtrafik väg i början på maj månad. Niclas Järnros och Hanna Bergendahl från Effot Consulting hjälper oss i arbetet. Ser ni dem på plats så vet ni vilka de är!

Hittills har en nulägesanalys genomförts för att ta reda på vad vi behöver arbeta med för att uppfylla kraven i de två ISO-standarderna. Vi har även genomfört en processkartläggning och intressantanalys för att få en bild av företagets huvudprocesser och vilka aktörer i vår omgivning som ställer krav och har förväntningar på vår verksamhet. Så här ser vår processkarta ut:

Miljöutredningen som gjordes under december månad har utmynnat i en miljöaspektförteckning där företagets miljöpåverkan kvantifieras och värderas för att få fram de mest betydande aspekterna, d.v.s. hur vår verksamhet påverkar miljön. Arbetet att ta fram en laglista som visar alla miljölagar vi berörs av och hur vi uppfyller dem har även påbörjats.

En projektplanering har gjorts och utifrån den går vi nu vidare i arbetet. Nu i januari har vi börjat att arbeta mer specifikt med processen "Leda och förbättra". Vi har även börjat skissa på en policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under nästa workshop med Niclas och Hanna kommer vi att gå igenom förslaget på policyn och börja framtagning av miljö- och kvalitetsmål.

Har ni några frågor, synpunkter eller förslag så kontakta oss gärna!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter